Az óvodai beiratkozás tudnivalói
Közélet

Az óvodai beiratkozás tudnivalói

A tavasz folyamán lesznek az óvodai beiratkozások. A halasi városháza már közzétette a tudnivalókat és határidőket. Azokat a gyermekeket kötelező beíratni óvodába, akik augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket. Az óvodai beíratására idén kétféle lehetőség lesz Halason. Jelentkezni lehet internetes felületen vagy személyes megjelenéssel is.

Az internetes online felület elérhető a kiskunhalas.hu hivatalos városi oldalon április 11. és május 6. közötti időtartamban. Az adatok sikeres feltöltéséről visszajelzés fog érkezni. Akik a hagyományos, személyes beiratkozást választják, vagy szeretnék megerősíteni az internetes jelentkezést, azok részére a kiválasztott óvodában április 20-án és április 21-én 7 órától 17 óráig lesz lehetőség.

Az óvodai beiratkozással kapcsolatos teljes tájékoztató az alábbiakban olvasható:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 8.§ (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a felmentést engedélyező szerv – Kiskunhalasi Járási Hivatal – felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete ezt indokolja.

Az óvodáztatási kötelezettség elmulasztása államigazgatási eljárás keretén belül lefolytatott szabálysértési eljárást von maga után.

A Tisztelt Szülőknek gyermekük óvodai beíratására az idén lehetőséget biztosítunk internetes felületen és személyes megjelenéssel is.

Az internetes online felület elérhető a www.kiskunhalas.hu hivatalos városi oldalon 2022. április 11. és 2022. május 6. közötti időtartamban. Az adatok sikeres feltöltéséről visszajelzés fog érkezni.

Akik a hagyományos, személyes beiratkozást választják, vagy szeretnék megerősíteni az internetes jelentkezést, azok részére a kiválasztott óvodában 2022. április 20-án (szerda) és április 21-én (csütörtök), naponta 7 órától 17 óráig lesz lehetőség.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti. A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó óvodai felvételi igényt is be kell jelenteni.

Külföldön történő óvodakötelezettség teljesítése: A gyermek szülője, ha a gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének – jogszabályban előírt- utolsó határnapját (2022. május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2022. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha a gyermek az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt is.

Az óvodai beiratkozáskor a következő dokumentumokat kell bemutatni:

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítására szóló igazolványt vagy útlevelet

- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát

- a gyermek TAJ kártyáját

- a szülő (gondviselő) személyi azonosító igazolványát

- a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványát

- a gyermekről szakértői véleményt (amennyiben rendelkezik ilyennel)

- gyermekvédelmi kedvezményről határozat (amennyiben rendelkezik ilyennel)

- nem magyar állampolgár esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat.

A kötelező körzeti felvételt biztosító önkormányzati óvodák és azok körzetei megtekinthetők a www.kiskunhalas.hu internetes oldalon.

A gyermek óvodai felvételéről legkésőbb 2022. május 20. napjáig az óvoda kiértesítést küld. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője hozza meg a döntést. Az Nkt. 49. § (2) bekezdése értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik.

A szülők a szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében is gyakorolják, a szabad férőhelyek függvényében. Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele és ellátása valamennyi önkormányzati fenntartású óvodában biztosított. Kizárólag magyar nyelven folyó nemzetiségi óvodai nevelést, ellátást valamennyi önkormányzati óvoda biztosítja.